Dimi Stuff & Mcastaway Feat. Lydia Scarfo / Take Me To The Top (Dub Mix)
Written by Dimitris Tsibouris, Marios Xatzikirlis, & Lydia Scarfo (Lyrics)
Produced, Drums, Keys & Bass by Dimi Stuff & Mcastaway
Vocals by Lydia Scarfo
King Grooves (ASCAP)
P&C 2014 Nite Grooves